— AKTUÁLNÍ NABÍDKA —
 

ddd

05.05.2020

dcsgefdggdgdggddgdgdgd

Úvodní odstavec čtenářům sděluje hlavní téma článku. Pokud jej zobrazíte i v přehledu všech článků, pomůžete čtenářům s rozhodováním, který příspěvek je pro ně zajímavý. Nezapomeňte úvodní odstavec odlišit od zbytku textu. V následujících řádcích najdete další tipy, jak články upravovat.

AGRO ZLECHOV a.s. přijímá objednávky na krůty
Krůty - váha cca 16 - 20kg
Možno objednat i půlku

Objednávky přijímáme do pátku 1.listopadu

na telefonním čísle 773 071 087 nebo 572 597 173

Drobný prodej živých kuřat již tento pátek 18. 10. 2019
8:00 - 11:00
Váha 1,8- 2,0 kg
Cena 34 kč/kg

Prodej kuřat

14.10.2019

AGRO ZLECHOV a.s. přijímá objednávky na chlazenou drůbež z vlastního chovu

Nabízíme:
Kuřata - volně i kartony
Prsa, steaky, stehna a křídla - vše po 5kg.

AGRO Zlechov a.s. příjmá objednávky na chlazenou drůbež z vlastního chovu

Kuřata - volně i kartony - Prsa, steaky, stehna a křídla - vše po 5kg.
Objednávky příjmáme do 17. 10. 2019
na telefonních slech: 572 597 173 nebo 773 071 087

Prodej obilí

20.08.2019

AGRO ZLECHOV a.s. přijímá objednávky na obilí.

Prodej pouze ve dnech:
Čtvrtek 29.8.2019 od 7.00 - 16.00 hod.
Pátek 30.8.2019 od 7.00 - 15.00 hod.

Cena: 600,- Kč/1q

Objednávete prosím na telefonu: 773 071 087


</strong></br></br><strong>AGRO Zlechov hled� brig�dn�ky na sb�r hrozn�.</br>
Informace na telefonu 777 723 848 u pana K�ourka.</strong></br></br>
<strong>Drobn� prodej !�iv�ch ku�at!</strong></br>
Agro Zlechov, a.s. - <b>Sobota 31.8. 2019 7:30 � 11:30</b> - 34 k�/kg na farm� Zlechov.</br></br>
P��jm�me objedn�vky na chlazenou dr�be� z vlastn�ho chovu. </br>
<strong>Moment�ln� nab�z�me</br>
Ku�ata - voln� i kartony Prsa, steaky, stehna a k��dla - v�e po 5kg.</br>
<b>Jedn� se o posledn� term�n do hod�! /Zlechov, Tupesy/</b>
</br>
Objedn�vky p��jm�me do 28.8.2019 na ��slech 572�597�173 nebo 773 071 087 u p. Palu��kov�</br>
</strong></br>
<b>Z�rove� p�ij�m�me i objedn�vky na obil�.</b></br>
Prodej pouze ve dnech:</br>
�tvrtek 29.8.2019 od 7.00 � 16.00 hod.</br>
P�tek 30.8.2019 od 7.00 � 15.00 hod.</br>
Cena: 600,- K�/1q
Objedn�vky obil� na ��slech 572�597�173 nebo 773 071 087 u p. Palu��kov�</br></br></br>
-->
<h4>
<!--
<strong>P��jm�me posledn� objedn�vky na krocany!</strong></br>
Krocani - v�hy 15-20kg. <strong>Pozor na krocany p��jm�me objedn�vky
pouze do 28.11.2018</strong> rovn� na ��slech 572 597 173 a 773 071 087.</br></br></br>
<strong>Naposledy v leto�n�m roce �ij�m�me objedn�vky na chlazenou dr�be� z�vlastn�ho chovu:</strong></br>
Karton ku�at /8ks - 12kg/ 720,- K� nebo po kusech /1ks - 1,5kg/ 90,- K�</br>
Prsa a steaky /balen� po 5kg/ � 130,- K�/1kg</br>
Stehna /balen� po 5kg/ � 80,- K�/1kg</br>
K��dla /balen� po 5kg/ � 65,- K�/1kg</br></br>
<strong>Objedn�vky p��jm�me telefonicky do 6.12.2018</strong> na telefonn�m ��sle 572 597 173
nebo u pan� Palu��kov� na ��sle 773 071 087 ve v�edn� dny od 7.00 do 14.00. </br></br>
<strong> Samotn� prodej bude prob�hat na farm� Tupesy ve st�edu 12.12.2018 od 13.00. do 15.30 hodin.</strong> </br></br></br>
-->
<!--
<strong>P�ij�m�me objedn�vky na chlazenou dr�be� z�vlastn�ho chovu:</br>
Karton ku�at /8ks - 12kg/ 720,- K�</br>
Prsa a steaky /balen� po 5kg/ � 130,- K�/1kg</br>
Stehna /balen� po 5kg/ � 80,- K�/1kg</br></br>
<strong>Prodej chlazen�ch ku�at a v�robk� z nich bude prob�hat v prodejn� na farm� Tupesy
ve st�edu 24.10.2018 od 13.00 do 15.00</strong> a to za ceny obvykl�. Pora�en� ku�ata jsou z vlastn�ho chovu!</br></br>
<strong>Objedn�vky p�edem je mo�n� uskute�nit telefonicky u pan� Palu��kov� na ��sle 773 071 087 ve v�edn� dny od 7.00 do 14.00. </strong></br></br></br><strong>Prodej �iv�ch ku�at bude prob�hat na farm� Zlechov v pond�l� 22.10.2018 od 7.30. do 11.30.</strong>
Cena 33 K� za kg �iv� v�hy.</br></br>
Agro Zlechov, a.s. <strong>p�ijme brig�dn�ky na sb�r hrozn�</strong>.
Informace na telefonn�m ��sle 777 723 848.</br></br></br>
<!--!!! NOVINKA !!!</br>
Ku�ata lze objednat i po kusech 1ks - 1,5kg za 90,-K�</br>
</br>
Objedn�vky p�ij�m�me do 4.7.2018 na tel. ��sle: 572�597�173 u p. Palu��kov�</br></br>
P�ibli�n� term�ny n�sleduj�c�ch prodej� ku�at:</br>
5.-6.9.2018, 24.-25.10.2018, 12.-13.12.2018
</strong>
</br></br> Ve �tvrtek 6.9.2018 a v p�tek 7.9.2018 se bude na na�� farm� v TUPES�CH v �ase od 7:00 do 17:00 PROD�VAT OBIL�! </br>
-->
<!--<strong>!!! NOVINKA !!!</strong></br>
Agro Zlechov, a.s. nab�z� ve vlastn� prodejn� na farm� Tupesy �erstv� vep�ov� maso a vep�ov� p�lky. <strong>V�E Z VLASTN�HO CHOVU!</strong></br>
Prodej prob�h� ka�d� �TVRTEK a P�TEK od 11:00 do 15:00.</br></br></br>
P��jm�me objedn�vky na chlazenou dr�be� takt� z vlastn�ho chovu. Prodej prob�h� v cyklech a to v rozmez� cca 1,5 m�s�ce.</br></br></br>
<strong>Moment�ln� nab�z�me</br>
Karton ku�at /8ks - 12kg/ 720,- K� (nebo po kusech 1ks - 1,5kg za 90,-K�)</br>
Prsa a steaky /balen� po 5kg/ � 130,- K�/1kg</br>
Stehna /balen� po 5kg/ � 80,- K�/1kg</br>
K��dla /balen� po 5kg/ � 65,- K�/1kg</br>
</br>
Objedn�vky p��jm�me do 16.5.2019 na ��slech 572�597�173 nebo 773 071 087 u p. Palu��kov�</br>
Prodej se uskute�n� ve st�edu 22.5.2019 od 13:00 do 16:00.</strong></br></br></br>-->Na farm� Tupesy lze zakoupit med z na�� vlastn� produkce, kter� je vedena pod kontrolou
St�tn� veterin�rn� spr�vy. V�ely chov�me v�hradn� v region�ln�ch katastrech obc� Sala�, Modr�, Tupesy a Zlechov.
Prodej medu zaji��uje pan� Jaroslava Bla�kov� na telefonu 774 700 658.
<!--Kontakt p��mo na v�ela�e - pan Kv�toslav �eda 776 333 956.-->